• The Herons en een veilig sportklimaat

  The Herons heeft als belangrijk doel de activiteiten die wij doen veilig en met respect voor het individu te ondernemen. De begeleiding van minderjarige en ook meerderjarige sporters moet op een verantwoorde manier plaatsvinden. Het bestuur van The Herons neemt daarom ook afstand van ongepast gedrag in welke vorm dan ook. Wij streven er dan ook naar om alleen met geschikte en vertrouwde vrijwilligers bij de vereniging actief te zijn. 

  Aannamebeleid.
  Het Bestuur en Technisch Kader beoordelen of een aspirant vrijwilliger, met name trainers en coaches die in contact staan met minderjarigen, voldoende en op de juiste manier gemotiveerd zijn en afdoende kennis en kunden bezitten of die willen opbouwen. Daarnaast vragen wij van elke vrijwilliger kennis te nemen en te tekenen van de gedragscode en een VOG te overleggen. 

  Gedragscode.
  Van elke vrijwilliger die in aanraking komt met (jeugd-)leden wordt verwacht dat zij kennisnemen van de Gedragscode voor Trainers, Coaches en Begeleiders van de KNBSB. Elke vrijwilliger dient een verklaring te tekenen dat zij deze code tot zich hebben genomen en zich daaraan houden zolang zij hun werkzaamheden voor The Herons doen.

  Verklaring omtrent Gedrag (VOG).
  Elke vrijwilliger in het Technisch Kader, voornamelijk trainers en coaches, dient een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen op vezoek van het Bestuur. Andere vrijwilligers, afhankelijk van hun verenigingsfunctie, kan hetzelfde worden gevraagd. De VOG wordt door het bestuur uitgevraagd en dient voor een afgesproken moment overlegd te worden. Het bestuur zal periodiek doch in ieder geval elke 3 jaar van alle vrijwilligers, waar relevant, een vernieuwde VOG aanvragen. 

  Vertrouwenscontactpersoon (VCP).
  De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen, vragen of signalen heeft opgevangen met betrekking tot seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag (agressie en geweld, pesten en uitsluiting, discriminatie en andere vormen van intimidatie) of over een concreet incident een gesprek of melding wil doen bij de vereniging.

  De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, coaches en trainers, toeschouwers, vrijwilligers, bestuursleden etc. De VCP zal in overleg met de melder gezamenlijk beslissen welke vervolgstappen worden genomen. De verantwoordelijkheid voor de vervolgstappen ligt te allen tijde bij het bestuur.


  Gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk. Vanuit de rol van VCP mag er verwacht worden dat er vertrouwelijk en discreet met informatie wordt omgegaan.

  The Herons heeft twee Vertrouwenscontactpersonen; 

  • Willem Vernooijs (vernooijs@quicknet.nl)
  • Corien Luijt (corienluijt@gmail.com)